Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur


VEDTÆGTER
Vedtægter for Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg.
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen imod kæmpevindmøller ved Bulbjerg.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Thisted Kommune
§ 2. Formål
Foreningens formål er naturbeskyttelse omkring Bulbjerg, herunder at modarbejde opstilling af kæmpe vindmøller i Lild Plantage.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved at kontakte et medlem af bestyrelsen eller ved at sende mail til Thomas Nielsen tn@euro-industries.dk, eller ved udfyldelse af blanket på foreningens hjemmeside www.bulbjergmoeller.dk
§ 4. Generalforsamlingen.
Stk.. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med 1 måneds varsel ved brev, e-mail eller offentlig annoncering.
Stk. 3. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. 1. Valg af dirigent
  2. 2. Formandens beretning om foreningens arbejde det forløbne år og planer for det kommende år.
  3. 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
  4. 4. Behandling af indkomne forslag.
  5. 5. Fastsættelse af kontingent.
  6. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. 7. Valg af revisor
  8. 8. Evt.
Stk.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal
§ 5. Ekstra ordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller hvis 2/3 medlemmer finder det nødvendigt.
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, der består af 3 -7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1 — årig periode.
§7 Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Foreningens regnskab forestås af bestyrelsen, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 3. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.
§ 8 Hæftelser
Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid gældende formue.
§9 Vedtægts ændringer.
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsorden.
§ 10 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på en generalforsamling.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
§11 Datering.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling på Bjerget Efterskole, den 20. maj 2013.