Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

Foreningen mod kæmpevindmøller ved Bulbjerg 1 Ordinær generalforsamling
Søndag den 28. januar 2024 kl 10.00
1.Valg af dirigent
Bent Wigotski blev enstemmigt valgt.
2. Formandens beretning om foreningens arbejde det forløbne år og planer for det kommende år.
Se beretning og indlæg fra den efterfølgende debat. Beretningen blev godkendt.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
Revisor Connie Wissing fremlagde regnskabet der blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret 100 kr. pr person
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
page1image62821872
o o o o o o
Følgende blev valgt uden modkandidater:
Ulrik Iversen Bent Wigotski JensTilma Mikael Lassen Lasse Middelboe BjarneHøjstrupNielsen
7. Valg af revisor
Connie Wissing blev genvalgt uden modkandidat
8. Evt.
Formandens beretning 28.januar. 2024
Siden forrige fysiske generalforsamling må vi sige, vi er vækket til live 5.oktober hørte vi om udvidelse af testcenter. Det medførte stor utryghed Det vil betyde rydning af stort område, ødelæggelse af fredet natur i forskellige kategorier Samt fjernelse af beboere, Hjardemål Klit kirke med kirkegård Store negative konsekvenser for skole, næringsliv og foreningsliv. Det vil betyde affolkning, stavnsbinding og faldende huspriser Det er et alvorligt anslag mod lokalområdet, hvor udviklingen peger i positiv retning, og hvad med dem der er tilbage?
Foreningen mobiliserede til møde den 22.oktober på skolen i Tømmerby hvor alle med interesse var velkommen. Der var 80 deltagere + dem der deltog online
page1image62821664
Foreningen mod kæmpevindmøller ved Bulbjerg 2
Ordinær generalforsamling

Søndag den 28. januar 2024 kl 10.00
Der var varsel om 2 ekstra 450 meter høje møller. Kommunalbestyrelsen kendte ikke til sagen Borgmesteren havde dog den 27. oktober svaret, at han ikke mente der var politisk flertal. Efterfølgende udtalte han: ”Vi må se hvad vi kunne opnå”.
Så startede aktiviteterne med læserbreve, pressemeddelelse og kontakt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. Vi deltog i Julemesse på Thy Natur og Event med underskriftindsamling og oplysende virksomhed. Underskriftindsamlingen startede dengang med150 fysiske underskrifter, og nu nærmer det sig 2700
Demonstrationen foran Thisted Rådhus d.19.december samlede 300 deltagere. Her blev kommunalpolitikerne klar over modstanden og kom med klar skriftlig udmelding til landdistriktsministeren. Et klart signal at vi får denne store opbakning, som også arbejdsgruppen påskønner.
Beboerne i Frøstruplejren er også gået aktiv ind i modstanden og fører deres kamp. Vi har afholdt et enkelt møde med dem, og har telefonisk kontakt. Måske kan det skabe nogle synergier, at vi udveksler viden m.v.
Som I nok har bemærket, har vi haft kontakt med diverse medier og skrevet læserbreve og kronikker. Vi har også inviteret landdistriktsminister Morten Dahlin på besøg, men han har ikke svaret. I mellemtiden har Lildstrand fået sin Dark Sky - certificering. En certificering der kan komme i fare ved en evt. udvidelse af testcenteret. Flot arbejde af Hawboernes Forening.
Vi har kontaktet landspolitikere og lokale fra forskellige partier. Thisted kommune har afgive nyt høringssvar den 16.1.24. Her har vi sendt materiale til kommunen, som de kan vælge at bruge. Gennem fornyet aktindsigt er vi blevet bekendt med at interne bilag i teknisk forvaltning ikke er blevet medsendt høringssvaret. Vi har informeret politikerne om dette. Den 17. Januar havde vi fået foretræde i Folketinget for Udvalget for Landdistrikter og Øer. 4 politikere fra udvalget på mere end 20 medlemmer deltog.
Efterfølgende fik vi en snak med flere politiske ordførere for området. Vi fik også en snak med Søren Pape fra de konservative sammen med Simon Kollerup og Torsten Schack på Simons kontor.
I eftermiddag får vi besøg af konservativ landspolitiker fra Nordylland.
Udbyttet af mødet på Christiansborg kan vi være i tvivl om. Det seneste i lovarbejdet er at en ændring af loven om støj og afstandskrav er udsat en uge. Det er et mærkeligt sammentræf.
Den 24.januar havde vi møde SHØ (de 8 borgerforeninger) og Thy-lejren. De deler nu vores holdninger, og vi er i gang med planlægning af annoncering lokalt og landsdækkende.
Hvis vores område bliver udvalgt, kigger vi ind i målrettede screeninger og VVM redegørelser der kan vare op til 2 år. Dernæst er der planlægning af energizoner i Thisted kommune, vi skal tage fat på.
page1image62821872
Foreningen mod kæmpevindmøller ved Bulbjerg 3
Ordinær generalforsamling

Søndag den 28. januar 2024 kl 10.00
Debat efter beretningen.
Ulrik Iversen redegjorde for manglende dokumenter i kommunalbestyrelsens svar til Plandistriktsstyrelsen. Det drejer sig om to dokumenter der bl.a. specifikt omhandler negativ påvirkning af bosættelse. Foreningen arbejder videre med dette.
Kommentarer fra salen berørte følgende emner:
page1image62821872
Foreningen mod kæmpevindmøller ved Bulbjerg 4
Ordinær generalforsamling

Søndag den 28. januar 2024 kl 10.00
Politikerne skal trues på deres mandat, og vi skal ikke gå på kompromis med vort helbred og acceptere en ændret støjgrænse. Giv tydeligt til kende at vi ikke vil have de møller her. (Jens Tilma)


page1image62821872