Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur


Kære Kommunalbestyrelse mv.
Tak for jeres bidrag vedrørende afvisning af Testcenterudvidelsen. Læs venligst vedhæftede dokument fra ”Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg”, der er ment som et lokalt bidrag til jeres udfærdigelse af høringssvar.
Vi håber, det kan være til gavn.
I er meget velkomne til at henvende jer ved behov for afklaring eller supplement.
Med venlig hilsen Ulrik Iversen, på foreningens vegne

Kære Kommunalbestyrelse i Thisted Kommune, Vi vil gerne understøtte jeres stærke udmelding i forhold til potentiel udvidelse af Testcenter Østerild. Vi er bekendt med, I er blevet anmodet om en redegørelse i forhold til nedenstående. Derfor har vi samlet lokale bidrag, som I frit kan anvende i jeres høringssvar med frist 16. januar 2024. Hermed bidrag til følgende punkter fremsendt af Plan- og Landdistriksstyrelsen til Thisted Kommune mhp høringssvar:
● Redegørelse for lokale forhold, herunder ○ Igangværende sager om kommunens fysiske planlægning og/eller
landzoneadministration inden for området.
Aktuelt pågår energizoneplanlægning, som for nuværende er i høring. Kommunens areal er opdelt i positiv, neutral og negativ-zoner, hvoraf området for udvidelse af Testcenter Østerild er beliggende i negativ-zone og altså uønsket til energianlæg. En beskrivelse og markering af områderne kan tilgås på følgende link: Energizoner Thy
○ Redegørelse om lokalpolitiske holdninger til placering af testcenteret.
Den samlede kommunalbestyrelse i Thisted Kommune har i et brev til Morten Dahlin tilkendegivet en klar modstand mod udvidelse af Testcenter Østerild, hvilket fremgår i sin helhed af Bilag 1.
○ Redegørelse om evt. andre lokalpolitiske forhold, som kommunen vurderer relevante for sagen.
Det gode liv er centralt i fortællingen om livet i Thy. Naturen og lokalsamfundene er de helt centrale og afgørende elementer, hvor området har oparbejdet et kendt og attraktivt brand. Denne udvikling er unik for et område i udkantsdanmark og foregår løbende. Markante elementer i netop denne udvikling er borgerdrevet fra netop det berørte lokalområde, der vil lægges øde ved udvidelse af Testcenter Østerild. Et samlet overblik over brandingen ses via kommunens hjemmeside: Livet i Thy
● Redegørelse for den forventede påvirkning af borgere og lokalsamfund ved opførsel af testfaciliteter i området
Med henblik på belysning af påvirkningen af borgere og lokalsamfund er der indsamlet udtalelser fra påvirkede institutioner og foreninger, bilag 2-9. Opsummeret vil endnu en udvidelse af Testcenter Østerild have direkte konsekvens for 150-200 borgere, der vil blive jaget fra hus og hjem. Deres valgte liv i et unikt område kan ikke omplaceres til et ‘erstatningsliv’. Den direkte konsekvens for naturen er ødelæggelse af uerstattelig natur uddybet i bilag 8.
De afledte konsekvenser for lokalområdet er altødelæggende. Grundlaget for lokalsamfundet og bosætningen af både lokale og tilflyttere er netop børneinstitutioner, skole, foreningsliv, indkøbsmuligheder og i særdeleshed natur som omdrejningspunkt for både livet og erhvervet i området. Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg
page1image34570448 page1image34570656
page2image51135360
Bilag 1: Kommunalbestyrelsens henvendelse vedrørende udvidelse af Testcenter Østerild
Bilag 2: Gigtforeningens Oplysningskreds Thisted
page3image33738400
page4image51148576
Bilag 3: Foreningerne Lildstrand
page5image51332976
Bilag 4: Foreningen Hannæs Sport og Fritid
page6image51332192
Bilag 5: Vejlernes Naturfriskole og -Børnehave
page7image51342496
Bilag 6: Thy-lejren
page8image51332416
page9image51333648


Bilag 7: Dagli’ Brugsen Frøstrup
Konsekvens af ekspropriering
Konsekvensen af en eventuel ekspropriering af Thylejren vil få store økonomiske konsekvenser for Frøstrup Brugsforening og dens omkring 900 medlemmer
Frøstrup Brugsforening er en selvstændig Brugs og har eksisteret siden 1920.
Da Brugsen er en selvstændig forening betyder det også at der ikke er nogen, som kommer med en pose penge, hvis Brugsen skulle komme i dårlig drift.
Hvis Thylejren bliver lukket som følge af de foreløbige eksproprieringsplaner, Vil det betyde en nedgang i omsætningen på mellem 3.500.000kr.og 4.000.000kr. om året....
Det vil betyde at der som minimum skal afskediges 2 fuldtidsstillinger og da der ud over Thylejren også er tale og yderligere eksproprieringer af ejendomme i vores lokalområde er fremtidsudsigterne meget dystre for overlevelse på sigt. Hvis planerne gennemføres vil der ikke kunne drives en lønsom forretning og på sigt kan en lukning komme på tale.
Med venlig hilsen Uddeler Mikael Vold Lassen


Bilag 8: Konsekvenser for borgere og lokalområde
Udvidelse af Testcenterkapacitet til 450 m havvindmøller – et spil Sorteper mellem Ballum og Østerild
Beskyt lokalbefolkning og natur
Med testcenter for ni af verdens største havvindmøller på land yder Nordthy allerede sit markante bidrag til den grønne omstilling. Danmark mangler plads til natur, og Thisted er en af de danske kommuner, der har de største, fleste og internationalt vigtigste naturområder. Den natur vil vi gerne have lov at bevare og benytte.
Objektive kriterier for placering
I spillet om Sorteper vil en optimal placering for yderligere et testcenter være en position tæt ved en vestvendt kyst, hvor møllerækken som foreskrevet kan stå på en nordlig/sydlig akse. Derved vil der kun være én problematisk støjzone og skyggezone, og det homogene vindfelt vil være placeret helt uproblematisk ud over havet, som møllerne er tiltænkt. Netop den alternative placering i Ballum, Tønder Kommune, vil derfor objektivt set være en ideel placering målt på disse vigtige parametre, og området er ikke beliggende inden for Unesco-område Nationalpark Vadehavet.
Testcenter Østerild er fra starten fejlplaceret i forhold til mennesker og natur. Det ligger et stykke fra kysten og er hele vejen rundt omgivet af bebyggelser/byer: Hjardemål Klit med kirke og kirkegård, Hjardemål, Østerild, Thylejren, Vesløs, Langvad (med Kirsten Kjærs Museum), Glæde, Frøstrup, Bjerget og Lild Strand. Dermed vil der på begge sider af møllerækken (der har retning nord-syd) være støjzoner, som giver problemer for bebyggelserne, og som vil have menneskelige omkostninger. De nye pladser og ændrede højder vil også give store skyggeproblemer for en del af bebyggelserne og byerne på begge sider af møllerækken. Da der også skal være et homogent vindfelt vest for møllerne, skal yderligere mere end 3000 Ha foran de fem møller planeres, således at et areal på mere end 100 kvadratkilometer i Nordthy vil blive annekteret af DTU. Det vil medføre, at særligt EU-beskyttede klitarealer, Natura 2000-områder, fredskov, klithede og andre beskyttede naturtyper ødelægges på bekostning af de fem kæmpemøller. Den særlige Nordatlantiske Klithede i området er hjemsted for den endemiske art Thy Gøgeurt og mange andre rødlistede arter som Mosetroldurt, Engtroldurt, Spæd Mælkeurt, Hedepletvinge, Rovbille med flere.
Omfanget af det nuværende testcenter Østerild har DTU gennem flere annekteringer allerede udvidet til det, som angiveligt er det maksimalt mulige. Ved sidste udvidelse i 2019 til ni møller og øgettotalhøjde blevområdetogbefolkningenklartstilletiudsigt,atdetdefinitivtvarsidstegang, der skulle ændres på kriterier og omfang. Virkeligheden for området er, at blot den mindste ændring i antallet af møllepladser eller støjgrænser som følge af øgede møllehøjder vil medføre et stort antal ekspropriationer og dermed starte en ond spiral. Fraflytning, skolelukninger, butiksdød, turister, der bliver væk og andre negative følgevirkninger vil forårsage en regulær afvikling af hele området, der ellers er i en borgerdrevet positiv udvikling.
Borgerdrevne udviklingsplaner vækker respekt i EU
Hawboernes Forening i Lild Strand er en beboerforening med 190 medlemmer, både fastboende og fritidshusejere, som samarbejder aktivt om at bevare og fortsat udvikle et attraktivt miljø i og omkring Lild Strand. Foreningen har i 2018 udarbejdet Masterplan Lildstrand og gennemført en række projekter heri, som har vendt truende afvikling til god udvikling med fokus på bosætning og stille turisme baseret på stedbundne potentialer, som især er områdets ro og fredede natur. Det
kvalificerede udviklingsarbejde udført ulønnet af lokale har været genstand for forskning og er afrapporteret i peer-reviewed artikel i forskningstidsskriftet Elsevier, Journal of Rural Studies 2021 (169-180). Som en yderligere blåstempling har EU i december 2023 henvendt sig med ønske om at få udviklingsarbejdet optaget i EU’s Smart Rural 27-projekt som eksempel til efterfølgelse i andre lokalområder i EU. https://www.smartrural27.eu/
Alle de kræfter, der er lagt i udvikling af området til gavn ikke blot lokalt, men for Thisted Kommune som helhed, vil være spildt, hvis den strengt beskyttede natur, som er områdets livsnerve, udviklingspotentiale og fremtid, skal vige for kæmpemøller, betonfundamenter, kraner, lysmaster mm. De ødelæggende konsekvenser for Lild Strand vil omgående vise sig i form af fraflytning, usælgelige huse og udeblevne turister til stor skade ikke blot for Lild Strand, men for hele Nordthy.
Rammeprojekterne i Masterplanen er certificering af et delområde som DarkSky Park Bulbjerg, som blev opnået 14 december 2023, og en udvidelse af Nationalpark Thy med strækningen fra Vigsø til Bulbjerg. Delmålene er i stort omfang effektueret som planlagt og kan ses i den kontinuerligt opdaterede Masterplan fra Udviklingsgruppen i Lildstrand under Hawboernes Forening.
Dark Sky Park Bulbjerg – en international certificering
Et af de allermørkeste områder i Danmark er Bulbjerg-Troldsting-Lild Strand. Dark Sky Park Bulbjerg blev den 14.12.2023 en realitet efter fire års omfattende forarbejde udført af lokale frivillige. Dark Sky Park Bulbjerg er internationalt certificeret DarkSky-park nr. 119 i verden, nr. 22 i Europa, nr. 2 i Skandinavien. En DarkSky-certificering er ikke noget, man kan bygge eller købe sig til. Den kræver bl.a. dokumenteret dybt nattemørke, hvilket er blevet en sjældenhed på verdensplan. Derfor kan certificeringen sammenlignes med Michelinstjerner og UNESCO verdensarv.
DarkSky International er en non-profit organisation, som arbejder for at sætte fokus på den stadigt voksende lysforurenings skadelige virkninger på natur, mennesker, miljø og klima og påpege nødvendigheden af at beskytte nattemørket. Hensigten med at få det lokale nattemørke certificeret er at få flere børn og voksne ud at opleve nattehimlen og at formidle viden om nattemørkets store betydning for natur og mennesker for dermed at påvirke os til mere bæredygtig adfærd. I en Dark Sky Park skal der ikke bare være mørkt. Der skal også være beboelse og belysning, så der sættes fokus på hensigtsmæssig belysning og bevidst adfærd.
Certificering er ikke noget, man opnår én gang for alle. Den skal fornys årligt. Det kan vise sig meget svært at opretholde den eftertragtede certificering, hvis Testcenter Østerild udvides med fem kæmpemøller på op til 450 m højde. Nuværende lyssætning i Testcenter Østerild er godkendt i DarkSky-ansøgningen, men er på DarkSky’s observationsliste, idet der er tale om en dispensation fra Trafikstyrelsen i forhold til radarstyring. Fremtidige krav til lyssætning ved monstermøller er ukendte, men vil helt givet udgøre en langt større udfordring, som kan fratage Dark Sky Park Bulbjerg certificeringen.
https://darksky.org/places/dark-sky-park-bulbjerg/
Nationalpark Thy 20 % større
Siden 2017 har Nationalparkgruppen i Lild Strand arbejdet for udvidelse af Nationalpark Thy med statens fredede arealer mellem Vigsø og Bulbjerg.
Projektet er gennemarbejdet. Matrikler er kortlagt, og der er sket borgerinddragelse. Ønsket om udvidelse har massiv lokal opbakning. Nationalpark Thys bestyrelse ønsker ligeledes, at Nationalpark Thy udvides til Bulbjerg, hvor man så samtidig vil kunne brande sig med internationalt certificeret Dark Sky Park Bulbjerg som en del af Nationalpark Thy. Udvides nationalparken, vil det yderligere styrke det stærke brand, som Nationalpark Thy er for vækst og udvikling i naturkommunen Thisted.
page12image33727424 page12image33723056
En udvidelse af Nationalpark Thy, som indbefatter Danmarks længste ubebyggede kyststrækning, EU-beskyttet klithede der er enestående i Europa, fuglefjeldet Bulbjerg og vandreruten Vestkyststien, vil også understøtte den vestkystturisme, som er et vigtigt erhverv og en vigtig indtægtskilde. Den unikke natur og livsstil, som f.eks. New York Times og Vogue fremhæver og lovpriser.
Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne er naboer til testcentret og den foreslåede udvidelse, og hele området ned mod Nationalpark Thy bruges til fouragering og overflyves af blandt andet havørne, traner og alle andre stand- og trækfugle i området.
Regeringen vil have flere nationalparker og mere vild natur. En udvidelse af Nationalpark Thy er en oplagt løsning. Og naturen er der allerede, hvis blot politikere og vindindustri vil lade være med at ødelægge den med beton, lysmaster, veje, kraner, kæmpemøller, skyggeplage og støjplage. Ifølge bekendtgørelsen for Nationalpark Thy, må der ikke være høje tekniske anlæg i Nationalparken, så en udvidelse af testcentret vil betyde, at flere års kvalificeret, borgerdrevet udviklingsarbejde er spildt.
Grøn kolonialisme i Danmark/EU
Regeringens planer om at udvide Testcenter Østerild med tre ekstra pladser til i alt 12 pladser, hvoraf fem så skal være til kæmpemøller på 450 m højde, er på vej til at blive den første og største sag vedrørende grøn kolonialisme i Danmark/EU. Fra Planstyrelsens side er den meget lukkede proces omkring et yderligere testcenter nu blevet til et spil Sorteper mellem to lokationer: Ballum ved Tønder og udvidelse af Testcenter Østerild ved Thisted.
Carte blanche til vindindustrien og DTU
Transparens og faglig objektivitet efterlyses. Ud fra et demokratisk synspunkt forekommer det stærkt kritisabelt, at vindmølleindustrien, Green Power Danmark (en lobbyorganisation, der er finansieret af vindmølleindustrien og andre storkapitalinteressenter i energibranchen) og DTU Wind and Energy Systems, der driver testcentrene, selv definerer alle parametre, der indgår i de kritiske støjberegninger, samt udfører disse, uden at data bliver gjort tilgængelige for de berørte borgere. Ej heller bliver der indhentet yderligere rådgivning eller beregninger fra eksterne, uafhængige specialister, der opererer under fuldt rådgiveransvar. Dermed er døren helt åben for, at vindindustrien egenhændigt og uimodsagt fastsætter de støjgrænser, der definerer antallet af de ekspropriationer, der indgår i de forskellige scenarier. Viser støjniveauet sig i praksis at være for lavt estimeret, må den tilbageværende lokalbefolkning leve med støjen uden konsekvenser for vindindustrien.
Derfor bør det nu i givet fald være andre dele af Danmark, der skal lægge arealer til endnu et testcenter – hvis der da overhovedet skal anlægges et sådant testcenter? Vindindustrien har jo netop selv i december 2023 udtrykt ønske om at skrue ned for antallet af nye udviklingsprojekter og standse det indbyrdes våbenkapløb om stadigt større møllehøjder. Så måske bør behovet for testcenterpladser til monstermøller genovervejes?
Arbejdsgruppen, Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg
Bilag 9: Forældrerådet Hannæs Børnehus
Vi er som børnefamilier i dette område meget bekymrede for planerne vedrørende kæmpemøllerne. For hvordan ser vores område, vores hjem og vores tilhørssted så ikke ud i fremtiden. Planerne går ud over langt flere end blot de, som bliver eksproprieret, fordi der ved dette bliver fjernet det grundlag vi har for at bibeholde vores institutioner, vores skole, foreningsliv, samt mange andre ting som gør det attraktivt for unge og tilflytter at vælge at bosætte sig i vores naturskønne området. Men ligeledes at blive boende. Så man ødelægger ikke blot et naturskønt område, for både store og små, men man smider også børnefamilierne på porten ved eksproprieringen, som vil presse børnetallet endnu mere og det kan på sig betyde at institutionerne risikere at lukke. Undvigelsen vil komme til at gå voldsomt ud over den store frie natur som er i området, som for alle er attraktiv, både dyrelivet, familier og børn både hjemme og i institution. Et af de områder, som ser ud til at blive ramt, og dermed forsvinder med udvidelsen af testcenteret, er kulturhuset i Lild Strand. Dette bliver benyttet af børnehuset til kulturelle indspark, og ved at bygge kæmpemøller fratager vi også vores børn dette. Hvad har de så tilbage? De kan ikke længere komme i børnehave eller skole. De kan ikke længere gå til fodbold. De kan ikke have legeaftaler. Hvorfor? Fordi der ikke er børn tilbage at gøre disse ting med. Er vores børn ikke mere værd end det? Så igen, eksproprieringen vil have langt større konsekvenser end blot for de mange mennesker, som vil blive tvunget fra hus og hjem. Det er vores børns fremtid, som er på spil her, og den er værd at kæmpe for.
Forældrerådet Hannæs Børnehus