Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

Stacks Image 17
ukendt Thylejren KLIK18.12.2023

Bjarne Sørensen har udarbejdet kort over konsekvenserne af opstilling af 450 m Møller i Østerild. Konsekvens:

Lidt kompliceret læsning, men som det fremgår af kortet over støjzonerne, bliver størsteparten af Nordthy/Hannæs gjort ubeboelig, baseret på data fra notatet, eftersom der ikke må være beboelse inden for støjzonerne.
Https://hawboerne.dk

17.12.2023
Pressemeddelelse Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg

En stilfærdig dybtfølt protest mod monstermøller
En lang række borgere fra Thy vil tirsdag aften vise lokalpolitikerne deres protest mod at der nu skal bygges kæmpemøller ved testcenteret i Østerild trods forsikringer for seks år siden fra politikere og industrien om, at det ikke ville ske
Når de kommunalt valgte politikere i Thisted Kommune mødes tirsdag eftermiddag 19. december til byrådsmøde på rådhuset i Thisted, vil de blive mødt af en lang række borgere fra den nordlige del af kommunen, som føler sig trådt under fode af landspolitikerne og en vindindustri, som begge har sendt deres troværdighed ned på nul.
Da udvidelsen af testcenteret i Østerild var besluttet i 2016 bedyrede både politikere, DTU og industri, at nu var det slut, og der var ikke behov for at der skulle udbygges mere og slet ikke så landsbyen Hjardemål Klit skulle udraderes. Men det løfte er nu på vej til at blive brudt efter vindindustrien gennem effektiv lobbyisme har fået regeringen med på, at der nu skal findes plads til et par håndfulde testmøller på en halv kilometers højde.
Det betyder nu, at familiers ejendomme i en afstand af et par kilometer til centeret nu må se på, at deres ejendomme skal fjernes. På den baggrund har mange hundrede borgere skrevet under på en protest mod denne voldsomme indgriben i almindelige menneskers liv og tilværelse, hvor et endnu ukendt antal mennesker må sige farvel til deres liv og bolig i især Hjardemål Klit, men også flere andre steder.
Blandt andet ser det ud til, at Thylejren trods deres helt egen lov om at de må være der, nu skal se på, at dele af området skal erklæres uegnet til menneskebolig. Borgerne er også skuffede over, at der bruges det argument, at de blot er imod den grønne omstilling, men de opfatter ikke en industris ønske om en legeplads for monstermøller til at være i mod den omstilling.
Sammen med andre grupper i Danmark er der enighed om, at nu er ”nok nok” og der ikke længere er plads til den slags megaprojekter i Danmark. Projekter, der sagtens kan etableres i andre lande med steder med meget mere plads.
--------------------------------- Redaktionel henvendelse til: Ulrik Iversen, formand Mobil: 408901167 Mail: ulrik@biversen.com17.12.2023
Demonstration 
 
Støt den stille protest mod monstermøller 
 
Mød op ved
Thisted Rådhus tirsdag 19. december klokken 16.30 
 
Politikerne skal vide, at vi ikke ønsker større og flere monstermøller i Det Nationale Testcenter for store Vindmøller. Vi vil ikke have ødelagt: 

 
·       Den enestående og unikke natur. 
·       Menneskers boliger samt Thylejrens eksistens. 
·       Bosætningen uden for byerne. 
·       Grundlaget for lokale skoler og foreningslivet. 
·       Lokalt handelsliv og lokale erhverv. 
 
 
Protestdemonstrationen slutter klokken 17.15 
 
Der arrangeres gratis busser fra Frøstrup kl. 15.50 og Gl. Aalborgvej 16 kl. 16.00. 
 
Foreningen Bulbjerg Natur. 
28.11.2023
Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin
 
Kære Morten Dahlin,
Tillykke med ministerudnævnelsen. Vi, Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg (www.bulbjergnatur.dk), appellerer om din hjælp til at stoppe planen om udvidelse af Det Nationale Testcenter for vindmøller ved Østerild, der vil medføre opstilling af 2 testmøller på 450 m. 
Vi har efter to henvendelser til din forgænger. ikke fået nogen respons om udviklingen i sagen. Det drejer sig om en henvendelse fra en lokal venstremand (medlem af vores forening) samt foreningens henvendelse til Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen.
En opstilling af de 2 kæmpemæssige testmøller i et af de smukkeste naturområder i Danmark vil medføre nedlæggelse af 20 beboelser, 5 sommerhuse og en lokal kirke som et lokalt samlingssted og begravelsesplads. Det vil være et hårdt slag mod vores lokale bestræbelser på at bevare skole og Brugs. Vi arbejder for udvikling af egnen, ikke for afvikling gennem det, vi ser som overgreb i grøn forklædning.
I den hidtidige politiske og administrative proces har Plan- og Landdistriktsstyrelsen lagt et urimeligt tidspres på kommunen og dens folkevalgte med en svarfrist, som har umuliggjort behandling i kommunalbestyrelsen.
Vores forening har været aktiv i 10 år, primært i forbindelse med lokale vindmølleprojekter, hvor vi fik pæn lokaltilslutning og opbakning. Med udsigten til en udvidelse af Testcenter Østerild er foreningen nu mobiliseret på ny.
Vi er opmærksomme på, at også andre områder langs eller nær Vestkysten er i på tale som mulige placeringer for de meget høje testmøller. Vi er ikke interesseret i at indgå i en art sorteperspil, hvor forskellige områder spilles ud mod hinanden i et uigennemsigtigt politisk spil, da vi ligesom de andre områder ønsker udvikling, ikke afvikling gennem et projekt, som er til skade for den lokale befolkning og den enestående natur.
Ingen ville sætte kæmpemøller op ved Møns Klint, og det burde heller ikke kunne lade sig gøre indenfor synsvidde af et andet naturklenodie som Bulbjerg og landets længste ubebyggede kyststrækning mellem Bulbjerg, Lildstrand og Hanstholm.
Mvh
Ulrik Iversen
Bestyrelsesmedlem
Foreningen i mod kæmpevindmøller ved BulbjergOBS OBS

Frøstrup d.13.10.23.
Møde i “Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg”
www.Bulbjergnatur.dk
Der afholdes møde:
Søndag den 22.10. kl 9.30 på Hannæs/Østerild Skole Skolevej 2 , Frøstrup.
Formålet med mødet er at høre medlemmernes synspunkter, hvorved vi vil have en debat og brainstorming om foreningens videre arbejde i sagen om evt. udvidelse af Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild med møller på op til 450 m. Pbv. Chr. Axelsson og Ulrik Iversen
22.10.2023
PRESSEMEDDELELSE OG HENVENDELSE TIL MEDLEMMERNE AF THISTED KOMMUNALBESTYRELSE SAMT DE LOKALE FOLKETINGSMEDLEMMER

Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg - Bulbjerg Natur

Nej til opstilling af kæmpevindmøller på 450 m ved Vesterhavet  på Danmarks længste ubebyggede kyststrækning. Nej til  nedlæggelse af vores lokalsamfund.

På et møde i Frøstrup søndag den 22. oktober 2023 arrangeret af Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg afviste et fint fremmøde af over 80 lokale beboere og sommerhusejere regeringens og et folketingsflertals beslutning om at undersøge mulighederne  for udvidelse af Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Plantage, således at der vil  kunne opstilles 450 m høje vindmøller på Danmarks længste ubebyggede kyststrækning. På mødet blev der nedsat arbejdsgruppe, der vil arbejde videre for at undgå en udvidelse af Testcenter. Der vil bl.a. blive igangsat en underskriftindsamling
 
Det er en national opgave at værne om en af Vestkystens og Danmarks største naturseværdigheder, Bulbjerg.  Bulbjerg har hvert år titusinder af besøgende. Ligeså lidt som nogen ville overveje at spolere udsigten fra og omgivelserne omkring Møns Klint, burde det være muligt at gøre det omkring Bulbjerg. Det enestående fuglereservat Vejlerne, som ligeledes hvert år har titusinder af besøgende, risikerer også af lide overlast ved en udvidelse.
 
Det er derfor med dyb bekymring, at vi erfarer, at der nu – i strid med de udtalelser, der blev afgivet for nogle år siden ved udvidelsen af Testcenteret – er overvejelser om endnu en udvidelse mod nord, der vil muliggøre opstilling af møller på 450 meter ved kysten. Det vil udover at være et voldsomt indgreb i naturen, herunder de enestående klitheder og Natura 2000 beskyttede arealer, spolere udsigten fra Bulbjerg og også betyde nedlæggelse af et helt lokalsamfund og af en kirke. Mange beboere er i forvejen plaget af støjgener fra det eksisterende Testcenter, som ikke bare er noget som de – uanset påstande herom – har kunnet vænne sig til. Flere lokale oplever nu støjgener i og med, at møllerne gøres højere.
 
Vi ser med største bekymring på risikoen for, at vores egn, der i de senere år har været i fremgang, på ny vil blive ramt af befolkningstilbagegang, så vi mister den lokale skole og den lokale brugs. I denne sammenhæng skal også nævnes, at lokale og Thisted kommune har samarbejdet om projekter de sidste 4-6 år. Projekter der kunne styrke områdets kvaliteter, men nu risikerer at falde til jorden.
Thy har taget sin andel af testmøller, og hvad har udbyttet været for kommunen??
Naturen omkring Bulbjerg skal ikke være et tag-selv-bord for vindmølleindustrien. Vi må også bestemt afvise tanker om kompensation for en udvidelse af Testcenteret. Ødelagt natur og anslag mod lokalsamfundets udvikling kan der ikke kompenseres for. Vi ønsker udvikling, ikke afvikling.
 
Vi vil nu samle egnens befolkning imod dette projekt og appellerer til de lokalt valgte folketingsmedlemmer og til kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune om være sig deres ansvar overfor befolkningen bevidst ved at modsætte sig dette overgreb mod mennesker og natur. 
 
Frøstrup d.2.11.23
Åbent brev

Kære medlem af Thisted kommunalbestyrelse.
Jeg henvender mig til dig på vegne af Foreningen I mod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg om den undersøgelse, som regeringen og en kreds af forligspartier i Folketinget ønsker iværksat om udvidelse af det Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild, således at der kan opstilles 450 m høje møller meget tæt på kysten.
Det er vi, som lokale beboere i området, dybt bekymrede over. Sådanne gigantanlæg ved Danmarks længste ubebyggede kyststrækning vil være et uhørt indgreb i den smukke og uberørte natur, de vil spolere udsigten fra Bulbjerg, og måske værst: De vil betyde nedlæggelsen af hele bebyggelsen Hjardemål Klit med 20 boliger, kirken og begravelsespladsen. Fjerner man et helt samfund, øges risikoen for lukning af den lokale skole, som lige akkurat har det nødvendige indbyggergrundlag for sin eksistens. Vi må også befrygte, at vi mister den lokale Brugs, hvis de senere års tilflytninger på ny vendes til tilbagegang, hvis vores egn bliver et tag-selv-bord for vindmølleindustrien.
Det er derfor meget overraskende for os, at hverken kommunalbestyrelsen eller borgerne er blevet inddraget, inden kommunen indsendte en redegørelse til Plan- og Landskabsstyrelsen under Ministeriet for Landdistrikter om lokalpolitiske forhold, herunder kommunens holdning til en mulig testcenterplacering. Borgmesteren har åbenbart på egen hånd tilsidesat alle hensyn for at imødekomme den uhørte korte svarfrist, 27. oktober, som Plan- og Landskabsstyrelsen egenhændigt havde dikteret.
Jvf. aktindsigt modtaget 1.11.23, ses, at der er svaret på flg spørgsmål:.
Redegørelse om kommunalpolitikeres holdning til placering af testcenteret. Sagen har ikke været behandlet politisk i Thisted Kommune grundet den korte tidsfrist.
Der er umiddelbart ikke politisk opbakning til udvidelsen af Østerild Testcenter, bl.a. på grund af de relativt mange borgere der bliver berørt af udvidelsen. Borgmester Niels Jørgen Pedersen har aftalt et møde med ministeren for at drøfte, hvordan der evt. kan skabes lokalpolitisk opbakning til udvidelsen
Borgmesteren har for ganske nyligt til Kristeligt Dagblad (28. oktober) givet sit forslag om at ændre kommunens navn fra ”Thisted Kommune” til ”Thy Kommune” følgende begrundelse: ”Jeg har egentlig ikke tænkt på det som smart, men som noget vi står sammen om, fordi det er det, vi er. At sætte fokus på vildskaben, naturen og det gode liv. Jeg tror, det kan være med til at øge bosætningen endnu mere, vi er en af de landkommuner, som får flere folk ind end for to år siden. Det er lidt usædvanligt.”
Vi er helt enige med borgmesteren. Hensynet til den vilde natur, som vi værdsætter højt – og som også er en forudsætning for turismen – og bestræbelserne på at fastholde og fremme bosætningen må også gælde for os i den nordlige del af kommunen. Disse hensyn kan heller ikke tilsidesættes i en politisk studehandel, hvor kommunen accepterer udvidelsen af Testcenteret mod at opnå indrømmelser og fordele på andre felter. En handel hvor der indgår mennesker, der netop har valgt at bosætte sig her grundet de stedbundne kvaliteter. En
udvidelse vil være en yderligere devaluering af området. Det er misforstået at kalde noget for grøn omstilling, når det sker på naturens bekostning.”
Vi vil derfor opfordre dig til at give din mening til kende om planerne om udvidelsen af Testcenteret og til at sørge for, at dette spørgsmål på behørig vis tages op til politisk behandling i kommunalbestyrelsen. Sluttelig vil vi henvise til, at Tønder Kommune, som ligeledes er i fare for at skulle huse et testcenter for 450 m høje vindmøller, har sendt et forbilledligt klart nej til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, noget som vores kommune kunne lade sig inspirere af. Se dette link: https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/UL%C3%98/bilag/9/2764207.pd
Jeg ser frem til dit svar.
Mvh Ulrik Iversen Fuglsangvej 5 7741 Frøstrup

4.11.2023
Kære medlem af Thisted kommunalbestyrelse. Frøstrup d.2.11.23
Jeg henvender mig til dig på vegne af Foreningen I mod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg om den undersøgelse, som regeringen og en kreds af forligspartier i Folketinget ønsker iværksat om udvidelse af det Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild, således at der kan opstilles 450 m høje møller meget tæt på kysten.
Det er vi, som lokale beboere i området, dybt bekymrede over. Sådanne gigantanlæg ved Danmarks længste ubebyggede kyststrækning vil være et uhørt indgreb i den smukke og uberørte natur, de vil spolere udsigten fra Bulbjerg, og måske værst: De vil betyde nedlæggelsen af hele bebyggelsen Hjardemål Klit med 20 boliger, kirken og begravelsespladsen. Fjerner man et helt samfund, øges risikoen for lukning af den lokale skole, som lige akkurat har det nødvendige indbyggergrundlag for sin eksistens. Vi må også befrygte, at vi mister den lokale Brugs, hvis de senere års tilflytninger på ny vendes til tilbagegang, hvis vores egn bliver et tag-selv-bord for vindmølleindustrien.
Det er derfor meget overraskende for os, at hverken kommunalbestyrelsen eller borgerne er blevet inddraget, inden kommunen indsendte en redegørelse til Plan- og Landskabsstyrelsen under Ministeriet for Landdistrikter om lokalpolitiske forhold, herunder kommunens holdning til en mulig testcenterplacering. Borgmesteren har åbenbart på egen hånd tilsidesat alle hensyn for at imødekomme den uhørte korte svarfrist, 27. oktober, som Plan- og Landskabsstyrelsen egenhændigt havde dikteret.
Jvf. aktindsigt modtaget 1.11.23, ses, at der er svaret på flg spørgsmål:.
Redegørelse om kommunalpolitikeres holdning til placering af testcenteret. Sagen har ikke været behandlet politisk i Thisted Kommune grundet den korte tidsfrist.
Der er umiddelbart ikke politisk opbakning til udvidelsen af Østerild Testcenter, bl.a. på grund af de relativt mange borgere der bliver berørt af udvidelsen. Borgmester Niels Jørgen Pedersen har aftalt et møde med ministeren for at drøfte, hvordan der evt. kan skabes lokalpolitisk opbakning til udvidelsen
Borgmesteren har for ganske nyligt til Kristeligt Dagblad (28. oktober) givet sit forslag om at ændre kommunens navn fra ”Thisted Kommune” til ”Thy Kommune” følgende begrundelse: ”Jeg har egentlig ikke tænkt på det som smart, men som noget vi står sammen om, fordi det er det, vi er. At sætte fokus på vildskaben, naturen og det gode liv. Jeg tror, det kan være med til at øge bosætningen endnu mere, vi er en af de landkommuner, som får flere folk ind end for to år siden. Det er lidt usædvanligt.”
Vi er helt enige med borgmesteren. Hensynet til den vilde natur, som vi værdsætter højt – og som også er en forudsætning for turismen – og bestræbelserne på at fastholde og fremme bosætningen må også gælde for os i den nordlige del af kommunen. Disse hensyn kan heller ikke tilsidesættes i en politisk studehandel, hvor kommunen accepterer udvidelsen af Testcenteret mod at opnå indrømmelser og fordele på andre felter. En handel hvor der indgår mennesker, der netop har valgt at bosætte sig her grundet de stedbundne kvaliteter. En
udvidelse vil være en yderligere devaluering af området. Det er misforstået at kalde noget for grøn omstilling, når det sker på naturens bekostning.”
Vi vil derfor opfordre dig til at give din mening til kende om planerne om udvidelsen af Testcenteret og til at sørge for, at dette spørgsmål på behørig vis tages op til politisk behandling i kommunalbestyrelsen. Sluttelig vil vi henvise til, at Tønder Kommune, som ligeledes er i fare for at skulle huse et testcenter for 450 m høje vindmøller, har sendt et forbilledligt klart nej til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, noget som vores kommune kunne lade sig inspirere af. Se dette link: https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/UL%C3%98/bilag/9/2764207.pd
Jeg ser frem til dit svar.
Mvh Ulrik Iversen Fuglsangvej 5 7741 Frøstrup

9.11.2023

Nyhedsbrev november 2023 (for medlemmer og interesserede)
Foreningen imod kæmpe vindmøller ved Bulbjerg
www.bulbjergnatur.dk UDVIDELSE AF TESTCENTER? - 450 METER HØJE TESTMØLLER I HJARDEMÅL KLIT
En uforståelig og trist meddelelse fik hurtigt den hvilende forening ud af starthullerne.
Brevet fra planstyrelsen om 2 nye 450 m høje testmøller i forlængelse af de nuværende 9 ud mod havet kom foreningen i hænde torsdag den 5. oktober formiddag.
Hvad har foreningen sat gang i? Bestyrelsen søgte straks kontakt til aktive medlemmer fra tidligere aktioner og indkaldte hurtigt til et medlemsmøde, hvor alle modstandere af udvidelsen var velkomne. Søndag den 22. oktober kl 9.30 på skolen i Frøstrup, blev der givet en briefing af situationen. 80 deltagere mødte op, andre deltog virtuelt.
-Ekspropriering(minimum) af 20 beboelser, 5 sommerhuse og kirken i Hjardemål Klit. - Endnu en gang skabtes uro blandt lokalbefolkningen - Rydning af området for beboere og tilflyttere -Indgreb i fredet og beskyttet natur
- Anslag mod lokalsamfundets udvikling - konsekvenser for skoler, handlende, institutioner og lukning af bestående erhverv
Ingen af de kontaktede kommunalbestyrelsesmedlemmer havde hørt om sagen og brevet, før de blev ringet op, læste om det i avisen eller så det på TV. En uanstændig behandling af de folkevalgte.
Der er lavet pressemeddelelser, skrevet læserbreve, kontaktet kommunalbestyrelsesmedlemmer og sendt brev til hver enkelt kommunalbestyrelsesmedlem om at tage stilling til udvidelsen samt oprettet underskriftsindsamling.Vi vil deltage på julemarked den 25. og 26. Nov fra 10.00-16.00 på Thy Event & Naturcenter med en stand til at indsamle underskrifter.
Borgmesteren har udtalt, at der nok ikke er politisk flertal i Thisted Kommune for udvidelsen, men mener samtidigt at man må se hvad Thisted Kommune kan opnå. Er man villig til at lave en handel. Er borgere i Thisted kommune nu reduceret til en handelsvare?
page1image13700144
På mødet blev nedsat arbejdsgruppe :
Connie Wissing Larsen, 7741 Frøstrup. Mail: conniewl@altiboxmail.dk
Anders Lynge Kjær, 7741 Frøstrup. Mail: kjaer-angus@hotmail.com
Ulla Lauridsen, 7741 Frøstrup. Mail:esl@adslhome.dk
Knud Allan Knudsen/Nanna Gad, 7755 Bedsted. Mail:nannagad@gmail.com
Susanne og Jean Pierre Dubillot, 7741 Frøstrup. Mail: jeanpierre@mail.dk
Else Dam, Lildstrand 7741 Frøstrup. Mail: Elsedam@me.com
Lasse Middelboe, 7741 Frøstrup. Mail: lassemiddelboe@hotmail.com
Thomas Nielsen,7741 Frøstrup. Mail: tn@euro-industries.dk
Niels Hansen, 7741 Frøstrup. Mail. stupmail@gmail.com
Thorkild Møller, Erslev. Mail: moller.thorkild@gmail.com
Bent Wigotski. “Sommerhus nær Frøstrup i 50 år”. Mail:bbwigotski@hotmail.com
Ulrik Iversen, 7741 Frøstrup. Mail: ulrik@biversen.com
Christen Axelsson. Sommerhus nær Frøstrup i 38 år, tidligere Thisted, Mail:d001724@dadlnet.dk
Der er oprettet link til underskrift. “Nej til udvidelse af Testcenter Østerild”. Link:
https://m.facebook.com/groups/1132177766845690/permalink/7229407440455995/
Foreningen har hvilet nogle år, men afholdt vedtægtsbestemte generalforsamlinger, og derfor påtænker vi, at indkalde til en tidlig ordinær generalforsamling i januar 2024, afhængig af udviklingen den næste måneds tid. Her skal bl.a vælges en ny bestyrelse.
Hvis du, som ikke medlem ønsker invitation, send navn og mailadresse til Thomas: tn@euro-industries.dk
Tal med din nabo, familie, venner, kollegaer og del gerne dette nyhedsbrev på de sociale medier.
Med venlig hilsen Bestyrelsen