Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
 • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

16.10.2023

Fra Aktindsigt i Thisted Kommune ved. aktuelle sag om Testcenteret:

Faktaark om screening af arealer til ved Østerild til udvidelsen af det eksisterende testcenter til et evt. supplement til et tredje testcenter
En bred kreds af Folketingspartier har den 5. oktober 2023 indgået aftale om en målrettet screening af to områder i Danmark som potentielt er egnede til placering af et tredje, nationalt testcenter for store prototypevindmøller. Områderne er beliggende i kommunerne Ringkøbing-Skjern, Herning og Thisted.
Aftalen er en udmøntning af Aftale om gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vind- møller af 15. december 2021. Ifølge aftalen skal Danmark også i fremtiden være konkurrencedygtigt som avanceret produktionsland, herunder på vindområdet, hvor Danmark har en klar international styrkeposition. Der skal være gode vilkår for test af nye møller for vindmølleindustrien, som er en vigtig del af fødekæden i den grønne omstilling og bidrager til vækst og beskæftigelse i hele Danmark.
På baggrund af denne aftale blev der hen over efterår 2022 og vinteren 2022/2023 gennemført en målrettet screening af seks arealer. Aftalekredsen blev den 27. juni 2023 præsenteret for resultaterne af den målrettede screening, som viste, at ingen af de screenede seks områder er ideelle. Derfor var der tilslutning til, at Plan og Landdistriktsstyrelsen på ny gennemgår arealer, der hidtil er fravalgt, fx på grund af behov for ny vejinfrastruktur, landvinding og/eller flere ekspropriationer end oprindeligt tilstræbt.
For så vidt angår Thisted Kommune, er der peget på at undersøge muligheden for at udvide det eksisterende testcenter ved Østerild med to møller nord for den eksisterende møllerække.


Fra første notat 6.10.2023:

Den målrettede screening gennemføres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Et brugbart screeningsresultat forudsætter en belysning af alle relevante forhold om de identificerede arealer. Screeningen vil omfatte en afdækning af indvirkningen på miljø og natur og de mennesker, som bor i det pågældende lokalområde – herunder om etablering af et nyt testcenter, eller som i dette tilfælde udvidelse af et eksisterende testcenter, vil forudsætte ekspropriation og om mulighederne for kompenserende tiltag.
Når resultatet af den målrettede screening foreligger, vil aftalepartierne blive forelagt en samlet afrapportering af denne målrettede screening og en tidligere gennemført målrettet screening af 6 arealer. Dette forventes at ske inden udgangen af i år. På mødet forventes aftalepartierne at tage stilling til, om der skal gennemføres en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af et eller flere af de i alt 8 screenede arealer.
Det er altså vigtigt for mig at understrege, at dette blot er at betragte som indledende belysninger af, hvorvidt der overhovedet kan findes et egnet areal til et tredje testcenter.

(Man må bemærke, at den aktuelle tekst både nævner to 450 m høje møller og ind imellem skrives der om et 3. testcenter ! Her erindres, at Testcenter Østerild blev oprettet med 6 møllepladser, men sidenhen fandtes mulighed for de 9 pladser og møllehøjde op til 330 m.)
Følgende forhold ønskes belyst i samarbejde med kommunen inden for fristen 27. oktober 2023:
 1. Redegørelse for lokale forhold, herunder
  • Igangværende sager om kommunens fysiske planlægning og/eller landzoneadmini-
   stration inden for området.
  • Redegørelse om lokalpolitiske holdninger til placering af testcenteret.
  • Redegørelse om evt. andre lokalpolitiske forhold, som kommunen vurderer rele-
   vante for sagen.
 2. Redegørelse for den forventede påvirkning af borgere og lokalsamfund ved opførsel af test-
  faciliteter i området.

Fra Team-mødet mellem kommunerne 11.10.2023
Kære alle (repræsentanter fra berørte kommuner)
Tak for god og konstruktiv dialog på opstartsmøderne. I kan med fordel orientere jer i følgende links:
Links:
https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/enig-aftalekreds-vigtigt-at-afdaekke-alle-muligheder-foer-beslutning-om-et-tredje-testcenter-for-store-vindmoeller
https://pro.ing.dk/gridtech/note/aftalekredsen-enig-supplerende-screening-af-mulige-omraader-et-nyt-vindtestcenter
https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/Ny_politisk_aftale_tredje_testcenter.pdf
(I eksten skjuler sig:
for forhold, som kan have betydning for placering af et tredje testcenter med plads til op til otte testpladser med 400-450 meter høje vindmøller.)

Plan- og Landdistriktsstyrelsen igangsætter en målrettet screening af to nye områder for en mulig placering af testpladser til store prototypevindmøller | Planinfo.dk
Der er blevet spurgt til, om og hvordan vi håndterer eventuelt fortroligt materiale i forbindelse med den videre afrapportering. Resultaterne af den indledende og målrettede screening for et tredje testcenter for vindmøller skal danne grundlag for testcenterkredsens stillingtagen til mulighederne for at etablere et nyt nationalt testcenter. Etableringen af testcentret vil i givet fald skulle realiseres via fremsættelse af et forslag til anlægslov for Folketinget. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har derfor mulighed (efter konkret vurdering) at undtage dokumenter fra aktindsigt såfremt, at hensynet til beskyttelse af den politiske beslutningsproces er så tungtvejende, at offentlighedens væsentlige interesse i at få indsigt i sagen og at få udleveret flest mulige miljøoplysninger som udgangspunkt må vige herfor. I forhold til PLSTs videre afrapportering til det politiske er bedste bud, at vi tager en konkret snak med jer om det eventuelle fortrolige materiale, og at vi sammen vurderer, hvordan vi kan viderebringe pointer derfra til regeringen og aftalekredsen.