Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNatur

22. sept. 2022

Vigsø Bugt er et interessant område til opstilling af havvindmøller - kommunalbestyrelsen støtter en ansøgning om tilladelse til en forundersøgelse af mulig-hederne for at etablere en vindmøllepark med op til 56 møller i et område nord-nordøst for Hanstholm Havn
Jens Fogh-Andersen
THISTED: "Området nordøst for Hanstholm Havn vurderes at være særdeles velegnet til placering af en kystnær havvindmøllepark, som kan understøtte den lokale udvikling og grønne omstilling..."
Sådan lyder det i sammenfatningen i en ansøgning om tilladelse til at gennemføre en forundersøgelse om muligheden af at realisere et kystnært havvindmølleprojekt i Vigsø Bugt.
I projektbeskrivelsen arbejdes med to scenarier for opstilling af møller. Det ene omfatter 30 møller hver med en effekt på 15 MW og en totalhøjde på 260 meter, det andet omfatter 56 møller hver med en effekt på 6 MW og en totalhøjde på 196 meter.
Masser af vind
Når området er interessant til formålet, skyldes det, adgang til en af landets bedste vindressourcer, at vanddybden i området er relativt lav, der er ikke beskyttet natur indenfor det område, hvor møllernes tænkes opstillet og der er begrænset bebyggelse langs kysten, hvorfra havvindmølleparken vil være synlig.
Sådan lyder nogen af begrundelserne i projektbeskrivelsen for den valgte placering, hvor også afstanden til Hanstholm Havn tæller.
"Kun fem kilometer til Hanstholm Havn, som er en oplagt Power-To-X placering, hvor strømmen fra havvindmølleparken kan laves til grønne brændstoffer, som kan eksporteres direkte fra havnen til verdensmarkedet".
Ansøgningen om forundersøgelsen blev i august behandlet af teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune. Det havde tre bemærkninger. Dels ønskes en visualisering af, hvordan de møller, som kan blive del af havvindmølleparken, vil opleves set fra Thorup Strand og Blokhus, dels skal projektet gennemføres, så det giver mindst mulig lyspåvirkning af kysten langs hele Jammerbugten. Som det tredje ønsker Jammerbugt Kommune en undersøgelse af, hvordan projektet vil påvirke sejladsen fra landingspladserne i Thorup Strand og Slettestrand.
I tråd med planer
I denne uge behandlede Thisted kommunalbestyrelse sit høringssvar til projektet. Det skete bag lukkede døre - ifølge borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) ud fra hensynet til forretningsmæssige interesser tilknyttet den kommunalt ejede selvstyrehavn i Hanstholm, som kan få gavn af en havvindmøllepark i Vigsø Bugt.
- Kommunalbestyrelsen ser positivt på projektet, men giver udtryk for, at det skal sikres, at de vestligste møller i en havvindmøllepark ikke påvirker besejlingen af Hanstholm Havn ligesom det skal undersøges, om havvindmølleparken kan flyttes længere væk fra kysten, siger Niels Jørgen Pedersen.
- Men planerne falder i tråd med kommunens grønne omstilling, hvor vind og vedvarende energi skal skubbe på, siger borgmesteren.
Han peger dog på, at den strøm, som produceres i en kommende havvindmøllepark, skal transporteres væk. Og det kræver en udbygning af el-nettet. Alternativt kan strømmen bruges lokalt til produktion af grønne brændstoffer som brint og metanol.
- Men en havvindmøllepark kan bidrage med nye arbejdspladser og ny industri. Også på Hanstholm havn, som kan bruges i forbindelse med opstilling og senere servicering af møllerne, siger borgmesteren.
15 km. fra land
I en skrivelse fra Energistyrelsen til de parter, der skal høres, fremgår, at det er klima-, energi- og forsyningsministeren, som ud fra høringssvarene træffer afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til en forundersøgelse - og det understreges samtidig, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der kan gives tilladelse til at opstille møller på lokaliteten.
Ansøger om tilladelse til forundersøgelsen er selskabet Anker Development ApS. Det er et projektselskab stiftet af virksomhederne PEAK Wind og Green Nest Partner med det formål at identificere og udvikle vedvarende energiprojekter, der effektivt understøtter den grønne omstilling i Danmark, fremgår det af projektbeskrivelsen.
Projektet i Vigsø Bugt tænkes realiseret i et område nord og nordøst for Hansholm Havn indenfor en afstand af 15 kilometer fra kysten. Mellem selve vindmølleområdet og kysten er udlagt et område til "eksportkabler", der skal føre strømmen fra møllerne til land.
Strømmen skal i følge projektbeskrivelsen føres mod sydvest til Hanstholm Havn. Føres kablerne i land vest for havnen, kan de med "en kort krydsning af Hanstholm-reservatet" nå Nors. Det skal også undersøges, om kablerne kan føres i land vest for Hjardemål Klit og herfra føres til Frøstrup uden at passere fredede områder.