Respect for naturklenodiet Bulbjerg
BulbjergNatur
  • © 2022 Christen Axelsson Contact Me 0

BulbjergNaturVideo fra mødet (TVMidtvest)
KLIK


_____________________________________________________
Tale: Bent Wigotski/Foreningen mod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg

Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg
www.bulbjergmoeller.dk
Tale af formanden, Bent Wigotski, ved offentligt møde på Bjerget, søndag den 24. juli 2016


Hvorfor har vi indbudt til dette møde?
Thisted Kommune er i gang med at udarbejde ny vindmølleplan. Har modtaget 22 forslag fra private investorer til placering af nye vindmøller. Alle offentliggjort 7. juni efter kritik fra bl.a. vores forening af manglende åbenhed.
Blandt de 22 forslag er:
Projekt 19/Glæde: Op til 14 møller, der er 149,9 m høje i området her lige foran os. Placeringen kan ses på det omdelte kort.
Også lige nævne: Projekt 22/Harboeslette – øst for Vigsø: Op til 20 møller på 150 m.
Kommunen har gennemgået de 22 ansøgninger, besøgt alle 22 områder.
Videre plan: Der skal nu udarbejdes et debatoplæg, hvor de områder skal indgå, som man ønsker at høre borgernes og andres kommentarer til. Debatoplægget vil efter behandling i kommunalbestyrelsen i september blive sendt i offentlig høring.
Hvis
projektet her ved Bjerget virkeliggøres, vil det omdanne en betydelig del af det naturskønne område mellem Bjerget, Nørklit og Hjardemål Klit, som i den nuværende kommuneplan oven i købet har status af ”mørke- og stilleområde”, til en industripark. Op til 14 kæmpevindmøller vil være et voldsomt og meget skæmmende visuelt indgreb i landskabet set fra Bulbjerg og fra Bjerget. De vil også medføre alvorlige støjgener for de omkringboende. Hele området vil også blive mindre attraktivt for turister.
Vi ønsker ikke at afvente KB’s beslutning. KB´s Klima-, Miljø- og Teknikudvalg skal forberede debatoplægget allerede i august-september. Vi må sikre, at hverken området her eller ved Harboeslette overhovedet er med i debatoplægget. De skal ud af processen.
Det kan nytte at protestere. Det ved vi fra tidligere. Jeres talrige tilstedeværelse i dag er med til at understrege dette overfor kommunalpolitikerne.
De kan i øvrigt spare sig en del unødvendigt arbejde ved bare at læse en
beslutning, som kommunens Plan- og Miljøafdeling traf den 2. marts i år.
Kan I se ejendommen Gl. Aalborgvej 47. Den fik den 2. marts i år afslag af kommunens Plan- og Miljøafdeling på en ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på 25 m. I begrundelsen står bl.a.:
”Området er besigtiget og det er vurderet at opstilling af en husstandsvindmølle som ansøgt vil få væsentlig negativ påvirkning af landskabet. Ejendommen ligger sydvest for landsbyen Bjerget lige for foden af ”Bjerget” der rejser sig med fine overdrevsskrænter. Arealerne syd og vest for ejendommen er flade klitbrug og klithede arealer. Landskabet er åbent og selvom der er lidt træer ved ejendommen vil møllen blive tydelig. Møllen vil komme til at forstyrre udsigten fra nogle af naboejendommene, specielt fra et par af ejendommene på Bjerget vil møllen komme til at dominere udsigten over det vidstrakte landskab mod vest. Set fra hedearealet md vest vil møllen ses sammen med de flotte overdrevsskrænter ved Bjerget.”
Yderligere fastslås det i afgørelsen, at området ifølge kommuneplanen er et såkaldt ”landskabeligt interesseområde”. Det er det, fordi det – som det hedder i afgørelsen – ”har…særlig stor oplevelsesmæssig betydning og er meget sårbart overfor høje genstande”.
Jeg kunne ikke være mere enig i begrundelsen. Og den kan uden videre genbruges på projektet med de 14 møller her ved Bjerget.


_____________________________________________________Tale: Poul Hald Mortensen/Danmarks Naturfredningsforening


TALE-papir ved demonstrationen mod et projekt-forslag til vindmølleanlæg (Thisted Kommunes forslag nr. 19, Glæde) nord for Bjerget og sydvest for Bulbjerg, 24. juli 2016, kl. 14
v. Poul Hald-Mortensen, næstformand i DN Thy


Indledning
Tak for invitationen til at komme og tale her i dag.
Det glæder mig meget, at I er mødt så talstærkt frem.

De fleste ved sikkert, at jeg lokalt er fastboende på Hannæs efter en lang karriere først i Miljøministeriet og senere i Aage V. Jensens naturbevarende fonde.

I dag repræsenterer jeg – foruden naturligvis mig selv - Danmarks Naturfrednings Forenings afdeling i Thisted Kommune.
Det vi i daglig tale kalder DN Thy, hvor jeg er næstformand.

Jeg må indrømme, at jeg hele mit liv har arbejdet for naturen.
Blandt andet har jeg været ansvarlig for administrationen af Ramsar-konventionen og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet samt mange andre, langvarige opgaver som fredningen af det danske Vadehav og genslyngningen af Skjern Å.


Danmarks Naturfrednings holdning er klar
Når jeg nu – som DN´s repræsentant - står her, vil jeg straks slå fast med syvtommersøm.
Danmarks Naturfredningsforening går ind for vedvarende energi. Derfor accepterer vi også flere vindmøller. Vi tager klimaforandringerne alvorligt.

Men i DN ønsker vi fortsat, at vindmøller skal placeres i intensivt dyrkede landbrugsområder uden væsentlige naturværdier samt på egnede havne- og industriområder eller tilpas langt ude på havet.

Og vi vil nogle steder gå så vidt som til at rejse en ny fredningssag for at forhindre, at vindmølle-parker bliver anbragt i:
1) fredede områder
2) skove
3) Natura 2000 områder
4) beskyttede naturtyper (eng, hede, mose, overdrev m. fl.
- beskyttet i medfør af NBL`s § 3)
5) kommuneplanernes særligt udpegede, værdifulde
landskaber –
f. eks. områder der her ved Glæde er udpeget til stilhed og mørke.

Thisted Kommune skriver oven i købet i den gældende plan:
”Det er Thisted Byråds mål at fastholde borgernes muligheder for fortsat at opleve store stille- og
ødeområder.”
Det burde alene være tilstrækkelig garanti for, at forslaget ved Glæde ikke bliver til noget.


Forslaget til projektområde 19 (Glæde)
Skal vi sammen foretage en vurdering af Thisted Kommunes 22 brutto-forslag til vindmølleparker –

Ja, så er vi sikkert alle enige i, at der er to projekt-forslag, som på forhånd er særligt uegnede til vindmøller- nemlig område nr. 19 (Glæde) – her tæt på hvor vi står - og område nr. 22 (Harbo Slette) øst for Vigsø.

Glæde-projektforslaget krænker både fredskovsbestemmelserne, skovbyggelinjen og generelt beskyttede § 3 naturtyper.

Læg dertil – som jeg var inde på før - at kommuneplanen har udpeget området til en såkaldt stillezone. En udpegning der går helt tilbage til Viborg Amts grundige gennemgang og analyse af hele landsdelen.
Hertil kan yderligere lægges nogle væsentlige, landskabsæstetiske hensyn, som jeg vil uddybe om lidt.

Men tager man de to, dybt kontroversielle forslag ud af brutto-planen, så er der heldigvis hele 20 projekt-forslag tilbage.
Projekter der alle er placeret i intensivt dyrkede landbrugsområder, der efter placering af vindmøller kan dyrkes, som om intet var hændt.

Mens vi i Danmark bevisligt er et af Europas mest skovfattige og naturfattige lande, så indtager vi den europæiske 1. plads, når det gælder omfanget af intensivt dyrket landbrugsjord i forhold til landets samlede areal.

Disse ca. 60 % af Danmarks overflade rummer næsten ingen - eller kun en stadigt fattigere natur samt en stadigt mindre befolkning.
Så hvis man foretager en fornuftig og samfundsmæssig afvejning af alle interesser, burde det for de fleste være indlysende klart, at det er på intensivt dyrkede landbrugsflader, at vindmøller også i fremtiden fortrinsvis bør placeres.
I den sidste sammenhæng vælger jeg at anse det for en dårlig spøg eller en politisk provokation, når vi nu har fået en miljø- og fødevareminister, der kalder kornmarker for natur.


Udsigten fra Bulbjerg
Som forberedelse til mødet her kørte jeg for nogle dage siden rundt i landskabet her omkring Bjerget.

Naturligvis var jeg også på Bulbjerg, der jo er én af Nordjyllands største turistattraktioner.
Takket være tidligere tiders respekt for de særprægede landskaber her på egnen har vi hidtil fra Bulbjerg kunnet opleve en af de mest storslåede udsigter i hele Danmark – uden at forstyrrende tekniske anlæg generer oplevelsen.

Landskabet omkring Bulbjerg blev allerede i 1947 fredet af geologiske, biologiske og ikke mindst landskabelige grunde.
Derfor har højspændingstraceet til Norge af landskabsæstetiske hensyn altid været lagt i jorden mellem Bærkær nord for Vust og videre nordpå til havet –
også selv om traceet reelt forløber et godt stykke øst for selve Bulbjerg-fredningen.

De allersidste år har vi på Bulbjerg måttet leve med, at de 7 nye HAV-vindmøller i Østerild Plantage 12 km borte står ganske markant i synsfeltet mod sydvest sammen med 2 blinkende stålmaster.

MEN kan I forestille Jer den ubehagelige oplevelse, HVIS der i den samme retning, men kun halvt så langt borte stod en kompakt vindmøllepark på op til 14 kæmpemøller?
Det rædselsscenarie ville være en hån mod både danske og udenlandske turister og en direkte trussel mod turismen her på egnen.
Sammen med de foregående argumenter bør dette landskabsæstetiske hensyn derfor veje tungt i vores protest mod et i forvejen kassabelt projekt-forslag.


Testcentret i Østerild må ikke devaluere omgivelserne
I dag er det fristende at genopfriske det ordspil, som vi for kun 6 år siden brugte ved demonstrationen på Højbro Plads i København – mod det nationale testcenter i Østerild Plantage.

Hvem er det, der skoven fælde kan?
Det er Karen Ellemann!

Men som helt ny miljøminister overtog Karen Ellemann jo rent faktisk kun et projekt, der var blevet hende påtvunget af forgængeren, nuværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, og Dansk Vindmølleindustri.

Kun De Radikale, Liberal Alliance og Enhedslisten protesterede imod den manipulerende planlægning.

Husker I, der var med på Højbro Plads for 6 år siden, hvordan Margrete Vestager fra vores talerstol personligt kom med sine fornuftige argumenter imod Østerild?

Men selv i landspolitik er det desværre ikke altid faglig fornuft og de bedste argumenter, der sejrer.

I DN pegede vi konkret på landbrugsarealer ved Bredebro og ved Stauning som egnede alternative placeringer.

Men partiet Venstre på Christiansborg havde lagt sig fast på de øde, statsejede skovområder i Thy. Områder, beliggende inden for Danmarks absolut længste ubeboede kyststrækning. Nemlig de ca. 20 km mellem Hanstholm og Lild Strand – et ganske enestående naturområde i den europæiske superliga.

Det er nærliggende at antage, at venstres overordnede politiske strategi var, at hvis Østerild-planen kunne gennemføres, så kunne der med årene nemmere åbnes for en domino-effekt med påfølgende anlæg og bebyggelse i andre, hidtil friholdte statsejede, danske landskaber med skov og natur.

Det hele bør imidlertid også ses i lyset af, at et aldeles enigt Nils Wilhjelm-udvalg allerede i 2001 påpegede, at dansk natur var trængt og opsplittet – og at der var behov for at bevare og genskabe større, sammenhængende naturområder.

Det nye, nationale testcenter i Østerild blev anlagt klart imod Wilhjelm-udvalgets anbefalinger.
Testcentret blev også anlagt stik imod rådgivningen fra miljøministerens to selvstændige, rådgivende organer, nemlig Skovrådet og Vildtforvaltningsrådet.

Så meget vigtigere er det derfor i dag, at testcentret for HAV-vindmøller i Østerild Plantage ALDRIG må få en devaluerende og forringende virkning på planlægningen og naturbevarelsen i centrets omgivelser - eller andre steder i Danmark.

Derfor skal vi altid afvise enhver form for salami-taktik baseret på argumenter om, at når der i forvejen er placeret et kæmpemæssigt og dominerende industrianlæg i Østerild Plantage, så betyder mindre anlæg ingenting.

Accepterer vi den holdning, så bliver Danmark med tiden et stadigt grimmere og stadigt mere trist og industripræget land.

Lad os derfor både sammen og hver for sig arbejde for, at de folkevalgte i Thisted Byråd straks skrotter de to dybt problematiske forslag til vindmølleparker ved Glæde og på Harbo Slette.

Der er et nyt byrådsvalg så tæt på som 21. november 2017.

Derfor skal vi alle fra nu af gøre vores indflydelse gældende, så byrådet baseret på sund fornuft og samfundsmæssige hensyn fravælger at arbejde videre med de to mest naturfjendtlige og landskabsødelæggende forslag. Nemlig kommunens to nordligste ved Glæde og Harbo Slette.

Herefter har byrådet alligevel rigeligt at vælge imellem, når vores kommunale embedsfolk og politikere herefter kan foretage den nødvendige udvælgelse blandt de 20 andre, men langt mindre kontroversielle projekter på intensivt dyrket landbrugsjord.

Tak for ordet !


_____________________________________________________


Gerhard Godiksen udtalte, som repræsentant for Bjerget Beboerforening, at de fuldt ud støttede foreningens modstand imod opstillingen af de 14 vindmøller Vesten Bjerget.
Hvis det blev nødvendigt var beboerforeningen klar til at stå i spidsen for en underskrift indsamling imod opstillingen.
 

_____________________________________________________